Szkolenie dla liderów lokalnych

Kielce
27-28.06.2022

Sandomierz
20-21.06.2022

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator informuje:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM z siedzibą w Kielcach, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: kontakt@bonumpublicum.pl lub listownie na adres siedziby Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu archiwalnym (dowodowym) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych (jeśli wyraziłeś na to zgodę), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn.zm.) oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają nas w naszej działalności, zapewniają nam wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wspierają nas w e-mail marketingu;
 • Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych;
 • Dane osobowe pozyskane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

Warunki dodatkowe

 1. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie BONUM PUBLICUM z siedzibą w Kielcach (25-646), przy ul. 1 Maja 191, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000468956.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszelkie koszty ponosi Realizator.
 3. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w projekcie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia udziału, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.12.25)
 4. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora wskazany w punkcie 2 powyżej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w wyznaczonym terminie.
Skip to content