O projekcie

Pomysł na realizację projektu „Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0” zrodził się w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie podejmowania oddolnych inicjatyw tworzenia prawa lokalnego.
Niedawna nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 130 – Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadziła zmiany mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych). Ustawodawca wprowadził między innymi narzędzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (OIU) jako obligatoryjne dla wszystkich samorządów w kraju.
W ślad za wprowadzeniem OIU, w ramach projektu zorganizowana zostanie kampania edukacyjna, która będzie miała na celu podniesienie świadomości i wiedzy obywateli w zakresie wykorzystania tego narzędzia w praktyce.

Rozpropagowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ma na celu osiągnięcie wyższego stopnia partycypacji obywateli w sprawach publicznych, co jest jednym z celów szczegółowych programu FIO na lata 2014-2020. Nasz projekt może przyczynić się także do realizacji pozostałych celów szczegółowych programu, tj: zwiększenia ilości inicjatyw oddolnych, wzrostu liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzmocnienia potencjału III sektora (poprzez sieciowanie organizacji pozarządowych).

Projekt realizowany będzie we wszystkich miastach na prawach powiatu w Polsce – w każdym z nich zrekrutujemy lidera lokalnego, który po przeszkoleniu przeprowadzi szkolenie dla mieszkańców swojego miasta. Szkolenia dla instruktorów zorganizujemy w dwóch różnych miastach: w Kielcach oraz Sandomierzu.

Skip to content